Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 28 czerwca 2022 r., o godz. 10 30 w Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.
O godz. 9 00  odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLI i XLII Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.
 6. Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057
  z późn. zm.) w 2021 r.”
 7. Przedstawienie przez organ wykonawczy samorządu terytorialnego oceny zasobów pomocy społecznej za 2021 rok.
 8. Rozpatrzenia raportu o stanie gminy:
  1. debata nad raportem;
  2. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzieleniem Wójtowi wotum zaufania za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok;
  2. udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok
   1. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziłów za 2021 rok;
   2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Radziłów za 2021 rok;
   3. głosowanie nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok;
  3. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2022 rok;
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2022 – 2035;
  5. szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania;
  6. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Radziłów w roku szkolnym 2022/2023;
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty targowej oraz określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności i wysokości jej stawek;
  8. pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie jej z użytkowania jako droga publiczna.
 10. Sprawy różne i wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad XLIII sesji Rady Gminy.
Skip to content