Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 22 grudnia 2021 r., o godz. 11 00  w Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

O godz. 9 00  odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXV i XXXVI sesji Rady Gminy Radziłów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2021 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2021 – 2035;
  3. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata
   2022 – 2035:
   • odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
    w sprawie projektu uchwały;
   • przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy: Komisja Budżetu
    i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg Wniosków i Petycji;
   • dyskusja nad projektem uchwały;
   • głosowanie nad projektem uchwały.
  4. uchwalenia budżetu Gminy Radziłów na 2022 rok:
   • odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
   • przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku
    w sprawie projektu uchwały;
   • przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy: Komisja Budżetu
    i Rozwoju Gospodarczego; Komisja Spraw Społecznych, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg Wniosków i Petycji;
   • dyskusja nad projektem uchwały;
   • głosowanie nad projektem uchwały.
  5.   niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdzialaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych;
  6. aktualizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Radziłów
   na lata 2016 – 2023;
  7. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Radziłów w 2022 r.;
  8. ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad XXXVII sesji Rady Gminy.

 Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Skip to content