ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 25 listopada 2021 r., o godz. 11 00  w Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

O godz. 9 00  odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji Rady Gminy Radziłów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2021 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2021 – 2035;
  3. zmiany uchwały dotyczącej organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek prowadzonych przez gminę Radziłów;
  4. przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057
   z późn. zm.) w 2022 r.”;
  5.   określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok;
  6. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Radziłów;
  7. ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej;
  8. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Radziłów;
  9. ustalenia dopłat do taryf za zbiorcze odprowadzanie ścieków dla Zakładu Komunalnego w Radziłowie;
  10.  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – działka nr 452 w Karwowie.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad XXXV sesji Rady Gminy.

 Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Skip to content