Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu  25 sierpnia 2021 r., o godz. 10 00 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Radziłowie w sali nr 13 odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

O godz. 9 00 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja z działalności Powiatowej Straży Pożarnej w Grajewie i gminnych jednostek OSP.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2021 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2021 – 2035;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
  4. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Radziłów;
  5.  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – część działki
   nr 176 w Glinkach;
  6. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – część działki
   nr 1330/2 w Radziłowie;
  7. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – działka
   nr 99 w Święcieninie.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XXXII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Mroczkowski

Skip to content