PRZYZNANO DOTACJĘ NA KONSERWACJĘ ZABYTKU

Rada Gminy Radziłów podczas sesji w dniu 29 lipca 2021 r podjęła uchwałę  Nr XXXI/234/2021 w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu Gminy Radziłów na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane wpisanym do rejestru zabytków, niestanowiącym własność gminy.

Dotację celową przyznano:

na rzecz Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Anny w Radziłowie w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na „Prace konserwatorskie  ściany południowej prezbiterium” w Kościele p. w. św. Barbary w Kramarzewie.

Skip to content