Informacje o stypendium Ministra Edukacji i Nauki w 2021r.

Stypendium ministra do spraw oświaty i wychowania

Działając na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890) przypominamy o zgłoszeniu kandydatów ww. stypendium zgodnie z art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020 r. poz. 1327 z późn. zm.) i ww. rozporządzeniem.

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne, odpowiadające kryteriom wyszczególnionym w art. 90i ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

 1. laureaci międzynarodowej olimpiady lub laureaci i finaliści olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju,
 2. laureaci konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe,
 3. uczniowie szkoły ponadpodstawowej uzyskujący najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki,
 4. uczniowie uczestniczący w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów,
 5. uczniowie, którzy uzyskali wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Prosimy o staranne przygotowanie wniosków (na podstawie uchwały rady pedagogicznej) i zwrócenie uwagi na właściwe zaklasyfikowanie i opis osiągnięć według wskazania w nawiasach w każdej z wymienionych we wniosku kategorii osiągnięć oraz ich udokumentowanie. Niewłaściwe wypełnienie, brak pełnych informacji lub kopii dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do stypendium może skutkować negatywną opinią Podlaskiego Kuratora Oświaty.

Dokumentację prosimy przygotować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. wnioski (załącznik nr 1) należy wypełnić komputerowo pozostawiając nieuzupełnione pola dotyczące daty oraz podpisu i pieczątki (wypełnia kurator);
 2. we wniosku należy wpisać osiągnięcia (wg wskazania w nawiasach) uzyskane tylko w roku szkolnym 2020/2021;
 3. przy klasyfikowaniu osiągnięć pomocne mogą być wykazy olimpiad, konkursów
  i turniejów zamieszczone na stronie mein.gov.pl.;
 4. zawartość wniosku powinna zmieścić się na 2 stronach, jedynie w uzasadnionych przypadkach, kiedy liczba osiągnięć jest duża, dopuszczalna jest większa liczba stron;
 5. wnioski należy drukować dwustronnie;
 6. do każdego wniosku należy dołączyć obowiązkowo:
  1. potwierdzone za zgodność z oryginałem, kopie zaświadczeń, dyplomów i innych dokumentów potwierdzających wszystkie osiągnięcia wpisane we wniosku;
  2. podpisane przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczenia dotyczące danych osobowych.

Pismo przewodnie dyrektora zawierające alfabetyczny wykaz kandydatów do stypendium oraz wnioski kandydatów z dołączonymi kopiami dokumentów potwierdzających osiągnięcia i podpisanymi przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczeniami dotyczącymi danych osobowych, należy przekazać do Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Rynek Kościuszki 9, 15-950 Białystok, z dopiskiem na kopercie: “Stypendium MEiN”, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2020 r. Wnioski złożone po terminie nie będą uwzględniane.

Przypominamy również o konieczności uzyskania oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia (załącznik nr 2) zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1).

Sprawy związane z przyznawaniem stypendiów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania koordynuje starszy wizytator Andrzej Korolczuk, tel. 85 748 48 18.

Załącznik nr 1 – Wniosek o stypendium Ministra Edukacji i Nauki

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych wraz z klauzulą informacyjną

źródło: www.kuratorium.bialystok.pl

Skip to content