Informacja dotycząca wniosków o stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022

Na podstawie art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2019 poz. 1481 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz.U. Nr 106 poz. 890), stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznawane jest na dany rok szkolny.

Wnioski muszą dotyczyć kandydatów, którzy są uczniami publicznej lub niepublicznej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Z zapisu rozporządzenia wynika, że kandydatem do stypendium Prezesa Rady Ministrów może być uczeń, który w roku szkolnym 2020/2021 spełnił przynajmniej jeden z niżej podanych warunków:

 1. otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą
  w danej szkole średnią ocen,
 2. wykazywał  szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

W przypadku zespołu szkół każda szkoła dla młodzieży wchodząca w skład zespołu, a której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, ma prawo wytypowania swojego kandydata.

Ważna zmiana:

Jej podstawą prawną jest art. 132a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2245 z późn. zm.). Dodano przepis przejściowy dotyczący przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów dwóm uczniom spełniającym warunki, określone w art. 90h ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz 1321 z późn zm.).

Zatem, w przypadku czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym są prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie przyznawane:

 • jednemu uczniowi czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
 • jednemu uczniowi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego.

Analogiczne rozwiązanie przewidziano w stosunku do uczniów technikum, czyli przypadku pięcioletniego technikum, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego czteroletniego technikum dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie  przyznawane:

 • jednemu uczniowi pięcioletniego technikum,
 • jednemu uczniowi klasy dotychczasowego czteroletniego technikum.

W przypadku branżowej szkoły II stopnia stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie mogło być przyznane również dwóm uczniom:

 • jednemu uczniowi będącemu absolwentem dotychczasowego gimnazjum,
 • jednemu uczniowi będącemu absolwentem ośmioletniej szkoły podstawowej.

Szkoły, które nie prowadzą oddziałów dotychczasowych typów szkół zgłaszają tylko jednego kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Tryb wyłaniania kandydata do stypendium określa: rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

W celu zgłoszenia kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów należy złożyć:

 • wniosek o przyznanie stypendium (Załącznik nr 1), który powinien być wypełniony pismem komputerowym (z podaniem wszystkich aktualnych danych, które zawarte są we wniosku). Uwaga – w tym roku szkolnym dokonano modyfikacji wniosku!
 • poprawnie wypełnione i podpisane oświadczenie (oryginał – nie kopia ani skan) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata (Załącznik nr 3).

Szkoły, które nie wytypowały kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów przesyłają do Podlaskiego Kuratora Oświaty informację zawierającą uzasadnienie przyczyn braku kandydata (Załącznik nr 2). Dotyczy to także przypadków kiedy, szkoła prowadząca klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego (lub analogicznie dotychczasowego czteroletniego technikum) wytypowała tylko jednego kandydata.

Dokumentację prosimy przesłać w terminie do 10 lipca 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego) tradycyjną pocztą na adres:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku,
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok

z dopiskiem na kopercie: „Stypendium PRM”
lub dostarczyć osobiście do kancelarii ogólnej (pokój 104).

Wnioski złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Osobą koordynującą jest st. wizytator Krzysztof Ostrowski
e-mail: kostrowski@kuratorium.bialystok.pl

tel. 85 748 48 18

 Załącznik nr 1 – Wniosek

Załącznik nr 2 Informacja szkoły o nie wytypowaniu kandydata na stypendium

 Załącznik nr 3 Klauzula dotycząca zgody na przetwarzanie danych osobowych

źródło: www.kuratorium.bialystok.pl

Skip to content