Stacja Uzdatniania Wody w Słuczu

14 kwietnia 2021 roku w Urzędzie Gminy w Radziłowie została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadanie pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w msc. Słucz”. Zakres robót obejmuje przebudowę budynku stacji uzdatniania wody, budowę zbiorników wyrównawczych, wymianę obudów studni głębinowych, przebudowę osadnika popłuczyn, przebudowę istniejącej infrastruktury technologicznej oraz wykonanie utwardzonych dojść i dojazdów do obiektów. Wykonawcą prac budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ZIEJA” Ryszard Zieja z siedzibą w Łomży, składając najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

W dniu dzisiejszym nastąpiło oficjalne przekazanie placu budowy wykonawcy w obecności inspektorów nadzoru.

Całkowita wartość inwestycji wyniesie 2 230 464,39 zł brutto. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Skip to content