Ogłoszenie z dnia 2021-04-21 – Publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radziłów – Klimaszewnica nr 117/2

Wójt Gminy Radziłów, działając na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990),ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Radziłów.

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa położona w obrębie ewidencyjnym 0013 Klimaszewnica, gm. Radziłów, oznaczona nr geod. 117/2 o pow. 11 212 m2 (w ewidencji gruntów grunt jest sklasyfikowany jako Lzr Ps VI). Stan prawny nieruchomości został opisany w KW. Nr LM1G/0001992/7 zgodnie z którą przedmiot dzierżawy wolny jest od ciężarów, długów i zabezpieczeń w tym bankowych.Nieruchomość wydzierżawiona będzie na okres 5  lat do celów rolnych

Wysokość wywoławcza czynszu dzierżawnego – 605,45 zł  w stosunku rocznym.

O wysokości postąpienia zadecydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Cena osiągnięta w przetargu jest stawką rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości na cele rolne.

Stawka czynszu dzierżawnego będzie waloryzowana corocznie o dodatni wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez Prezesa GUS.

Przeznaczenie nieruchomości: Działka jest niezabudowana i nie została objęta ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

 rzetarg odbędzie się w dniu 31 maja 2021r. ( poniedziałek ) o godz. 11oo w Urzędzie Gminy Radziłów, w sali konferencyjnej Urzędu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie, w terminie do 27 maja 2021r, wadium w wysokości 100,00 zł. Wadium należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy Radziłów Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040, z tytułem „Wadium – przetarg na dzierżawę działki nr geod. 117/2 obręb Klimaszewnica”. Za datę wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na wskazane konto. Dokument stwierdzający wpłacenie wadium należy okazać Komisji Przetargowej przed przetargiem.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom zwraca się w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.  Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy osoba która wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy dzierżawy. Termin zawarcia umowy dzierżawy ustali Wójt Gminy najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wójt Gminy Radziłów zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu z uzasadnionej przyczyny. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie ogłoszona w formie właściwej dla ogłoszenia przetargu.

Treść niniejszego ogłoszenia, oraz szczegółowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, pok. nr 3a, tel. 86 2737 119 w godz. 730 – 1530.

W najbliższym czasie planowane jest  wykonanie przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego.

Skip to content