ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 19 listopada 2020 r., o godz. 10 30 na Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny.
O godz. 9 00 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2020 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2020 – 2035;
  3. określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Radziłów;
  4. określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok;
  5. przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057
   z późn. zm.) w 2021 r.”.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad XXIV sesji Rady Gminy.                                                                                          

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Mroczkowski

Skip to content