ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w trybie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach    (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) w dniach 2020-10-16r. -2020-12-16r. w Urzędzie Gminy w Radziłowie na Sali Konferencyjnej, w godz. 9.00 – 14.00 zostaną wyłożone do publicznego wglądu projekt uproszczonych planów urządzania lasów niestanowiących własność Skarbu Państwa z terenu Gminy

Jednocześnie informuję, że:

  1. w okresie 30 dni od daty wyłożenia pUPUL do publicznego wglądu zainteresowani właściciele lasów mogą składać ewentualne zastrzeżenia i wnioski w sprawie projektu uproszczonego planu urządzania lasu (liczy się data wpływu pisma). Starosta wydaje decyzję w sprawie uznania lub nieuznania zastrzeżeń lub wniosków (art. 21 ust. 5 ustawy).
  2. Dane w postaci map i rejestrów przygotowane zostały przez PODGiK Starostwa Powiatowego ze stanem na dzień 9/7/2020 r.
  3. Wg zapisu art. 21 ust. 4 ustawy o lasach, dane zawarte w uproszczonym planie urządzania lasów są podstawą naliczenia podatku leśnego.
  4. Poza użytkami Ls, były prowadzone prace na innych działkach oraz użytkach zalesionych spełniających kryterium uznania za las wg ustawy o lasach. Właściciele lasów mogą przeznaczyć do produkcji leśnej dowolny fragment działki o pow. Większej niż 0,1 ha pokrytej roślinnością drzewiastą a nie będącej użytkiem leśnym poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia z podaniem wszystkich niezbędnych danych.
  5. Nie ma możliwości usunięcia z projektów planów istniejących użytków leśnych (ewidencyjnych Ls).
  6. Zgodnie z Art. 54 ust 2 dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt zapewnia możliwość udziału społeczeństwa, w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Skip to content