Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej w ramach IPK Gminy Radziłów

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania: luty-lipiec

Forma działania:  Samorządowy Panel SMS

Miejsce wydarzenia (jeśli dotyczy): Nie dotyczy tej metody konsultacji.

Temat: Konsultacje dokumentów planistycznych:

 • Uchwały Nr VI/61/2019 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ul Łomżyńskie.
 • Uchwały Nr VI/62/2019 Rady Gminy Radziłów z dnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy drodze powiatowej Nr 1812B.
 • Uchwały Nr VI/63/2019 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów, oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Dusze- Dębówka

Cel konsultacji:

 1. Usprawnienie i przyspieszenie procesów konsultacji dokumentów planistycznych.
 2. Wdrożenie nowych metod debaty publicznej.
 3. Wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu.
 4. Dotarcie do jak największej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego planu.
 5. Poinformowanie społeczności lokalnej o projekcie dokumentu planistycznego i aspektach wynikających ze zmiany przeznaczenia funkcji terenu.
 6. Zmiana przeznaczenia terenu. 

Przebieg konsultacji (jeśli dotyczy):

 • Stworzenie bazy teleadresowej.
 • Opracowanie krótkich widomości tekstowych zawierających pytania.
 • Rozesłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS za pomocą gminnego systemu powiadomień z wykorzystaniem bazy teleadresowej.
 • Zebranie zwrotnych odpowiedzi za pomocą gminnego systemu.

INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:

Nazwa uczestnika konsultacjiWypracowane propozycje, opinie
mieszkańcy gminy- respondenci ankiety SMS – (40 osób)Wszystkie osoby, które wzięły udział  w ankiecie chciały, by na terenie Gminy powstały nowe obszary inwestycyjne. Ponad połowa respondentów chce by powstała przestrzeń przeznaczona na odnawialne źródła energii.  10% nie chce by powstały takie tereny, tyle samo procent nie ma zdania.

REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI:

Metoda Samorządowy Panel SMS pozwoliła w pewien sposób zweryfikować potrzeby i oczekiwania respondentów. Potwierdziła, iż mieszkańcy chcą, by Gmina Radziłów powiększała tereny inwestycyjne. Dyskusyjna pozostaje kwestia powiększania terenów pod odnawialne źródła energii. Wprawdzie, ponad połowa osób, które wzięły udział w ankiecie chce, by powstawała taka przestrzeń to  jednak pozostała część nie chce bądź nie wie.

Realizacja powyższej metody, jak również pozostałych metod przewidzianych w IPK umożliwiła szersze zaangażowanie mieszkańców w proces planistyczny i osiągnięcie celów założonych w IPK.

data: 22 lipca 2020 r.

podpis koordynatora procesu konsultacji: Rogowska Emilia Karolina

Skip to content