Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej w ramach IPK Gminy Radziłów

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania: luty-lipiec 2020 r.

Forma działania:  metoda konsultacji elektronicznych (E-konsultacje)

Miejsce wydarzenia (jeśli dotyczy): strona internetowa http://konsultacje.podlasie.pl/radzilow/

Temat: Konsultacje dokumentów planistycznych:

– Uchwały Nr VI/61/2019 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ul Łomżyńskie.

– Uchwały Nr VI/62/2019 Rady Gminy Radziłów z dnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy drodze powiatowej Nr 1812B.

– Uchwały Nr VI/63/2019 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów, oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Dusze- Dębówka

Cel konsultacji:

  1. Usprawnienie i przyspieszenie procesów konsultacji dokumentów planistycznych.
  2. Wdrożenie nowych metod debaty publicznej.
  3. Wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu.
  4. Dotarcie do jak największej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego planu.
  5. Poinformowanie społeczności lokalnej o projekcie dokumentu planistycznego i aspektach wynikających ze zmiany przeznaczenia funkcji terenu.
  6. Zmiana przeznaczenia terenu.

Przebieg konsultacji (jeśli dotyczy):

W języku nietechnicznym opracowany został formularz ankietowy umieszczony w serwisie dotyczącym konsultacji społecznych, udostępnionym w ramach projektu pn. ,,Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach – edycja II’.

INFORMACJA O ZEBRANYCH PROPOZYCJACH, OPINIACH I REKOMENDACJACH:

Nazwa uczestnika konsultacjiWypracowane propozycje, opinie
Mieszkańcy Gminy Radziłów ( 9 osób)Pytanie nr 1 Czy wiesz o przystąpieniu do zmiany miejscowego planuObszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ulicy Łomżyńskiej w części działki nr 796 oraz części działki nr 915, obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy drodze powiatowej Nr 1812B obejmujący działkę nr 1565 oraz części działki nr 911, obszaru funkcjonalny miejscowości gminnej Radziłów w części dotyczącej działki nr 733 i części działki nr 1612, oraz część obrębu Dusze-Dębówka obejmującego działkę nr 32 i część działki nr 62 ? Tak – 7 ankietowanych Nie- 2 ankietowanych Pytanie nr 2 Czy analizowany teren posiada warte podkreślenia walory kulturowe opisz lub wskaż np. krzyże, kapliczki ? 2 ankietowanych wpisało odpowiedź ,,krzyż’’, 2 ankietowanych wpisało odpowiedź  ,,nie wiem’’, 4 ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi, 1 ankietowany wpisał odpowiedź ,,Nie’’   Pytanie nr 3 Jakie kwestie chcesz rozwiązać za pomocą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ? (może być kilka odpowiedzi) ? Wyznaczenie terenu pod zabudowę – 6 ankietowanych Tzw. Odrolnienie (zmiana przeznaczenia gruntów rolnych pod zabudowę) – 3 ankietowanych Tzw. Odlesienie (zmiana przeznaczenia gruntów leśnych pod zabudowę) – 2 ankietowanych Rozbudowa i budowa infrastruktury technicznej np. Rozbudowa istniejących oraz wyznaczenie nowych dróg publicznych, sieci kanalizacyjnej i wodociągowej) – 5 ankietowanych Naprawa nawierzchni drogowej –  4 ankietowanych Pytanie nr 4 Jakiego efektu oczekujesz po procedowanym planie ? Wzrost terenów inwestycyjnych – 4 ankietowanych Wprowadzenie nowych usług – usługi publiczne ogólnodostępne – 3 ankietowanych Wzrost terenów przeznaczonych pod usługi – 1 ankietowanych Bark odpowiedzi -1 ankietowany Pytanie nr 5 Czy widzisz potrzebę powiększenia przestrzeni na inwestycję związane z odnawialnymi źródłami energii i zwiększenia terenów przeznaczonych pod zabudowę ? Tak – 7 ankietowanych Nie – 2 ankietowanych Pytanie nr 6 Czy widzisz przeszkodę w zmianie przeznaczenia terenu ? Tak – 3 ankietowanych Nie – 6 ankietowanych  

REKOMENDACJE DO DALSZEJ DYSKUSJI:

Po przeanalizowaniu wyników ankiet (wpłynęło 9) można stwierdzić, iż zdecydowana większość respondentów wiedziała o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zdecydowana też większość nie widzi przeszkód w zmianie przeznaczenia terenu. Generalnie wskazać należy, iż respondenci, chcą zmian polegających na wzroście terenów inwestycyjnych i przeznaczonych pod usługi oraz wzrostu usług publicznych ogólnodostępnych.  Warto zauważyć, iż większość ankietowanych chce powiększania przestrzeni na inwestycje związane z odnawialnymi źródłami energii. Niektórzy ankietowani potrafili wskazać konkretne walory kulturowe, zlokalizowane na terenie objętym procedurą planistyczną, o które należałby dbać (krzyż), jednak zdecydowana większość nie udziela żadnej odpowiedzi, bądź nie wiedział czy też uznała, że teren nie ma takich walorów.  Kwestie, które ankietowani chcieliby rozwiązać, za pomocą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwalają stwierdzić, iż mieszkańcy gminy chcą zmian polegających na wzroście gruntów przeznaczonych pod zabudowę oraz rozbudowy infrastruktury technicznej, jak również naprawy nawierzchni drogowej.

Forma konsultacji poprzez ankiety w sposób dość jednoznaczny odzwierciedla oczekiwania mieszkańców Gminy Radziłów w zakresie kierunków rozwoju i zmian w strukturze terenu. 

data: 24 lipca 2020 r.

podpis koordynatora procesu konsultacji: Emilia Karolina Rogowska

Skip to content