Konsultacje miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wójt Gminy Radziłów
od  lutego do lipca 2020 r.
zaprasza do udziału w konsultacjach

Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:Części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów ternu położonego przy ul. Łomżyńskiej, obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położnego przy drodze powiatowej Nr 1812B, obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów, oraz części obrębu Dusze-Dębówka.

Jako uczestnik konsultacji opiniujesz – uczestniczysz w budowaniu przyszłości naszej gminy!

Czego dotyczą konsultacje?

Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów w części dotyczącej zmiany przeznaczenia działki  nr 796 oraz część działki nr 915, a także dz. nr 1565 i części działki nr 911 położonych w miejscowości Radziłów oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów w części dotyczącej oraz działki nr 733 i części dz. nr 1612 oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Dusze-Dębówka działki nr  32 i części działki nr 62. Z uwagi na typowo rolniczy charakter gminy Radziłów, a także chęć poprawy struktury obszarowej i zwiększenie produkcyjności gospodarstw rolnych, rozwój usług, poprawę stanu technicznego oraz dostosowanie zabudowy zagrodowej do nowoczesnych wymagań gospodarki rolnej, niezbędna jest zmiana przeznaczenia ww. działek w konsultowanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Nasz wspólny cel?

  • Usprawnienie i przyspieszanie procesów konsultacji dokumentów planistycznych,
  • Wdrożenie nowych metod debaty publicznej,
  • Wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu,
  • Dotarcie do jak największej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego planu,
  • Poinformowanie społeczności lokalnej o projekcie dokumentu planistycznego i aspektach wynikających ze zmiany przeznaczenia funkcji terenu,
  • Zmiana przeznaczenia terenu.

Każdy uczestnik konsultacji może tworzyć założenia do miejscowego planu zanim zostanie opracowany i uchwalony:

Może wziąć udział we wspólnym szukaniu odpowiedzi na pytania:

1. wpływ zmiany przeznaczenia nieruchomości na ład przestrzenny ?

W terminie luty-lipiec 2020 r. zapraszamy do:

  • analizy zgromadzonego materiału fotograficznego,
  • aktywnego uczestnictwa w warsztatach i spotkaniach,
  • przesyłania uwag za pomocą narzędzia internetowego pn. mapy interaktywne GIS Podlaskie.

Zapraszamy do współpracy!

Bieżące informacje o konsultacjach są dostępne na stronie internetowej:  www.radzilow.pl lub u koordynatora procesu – P. Emilia Karolina Rogowska: tel. (86)2737115,

e-mail: inwestycje@gminaradzilow.pl

Skip to content