Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w msc. Klimaszewnica.

Dnia 17 czerwca br. Wójt Gminy Radziłów Krzysztof Milewski podpisał umowę z Zarządem Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie msc. Klimaszewnica.

Droga dojazdowa posiada nawierzchnię żwirowo-gruntową o szerokości około 5m, która jest w złym stanie technicznym. Rozwiązania projektowe dla klasy drogi dojazdowej przewidują wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kruszywa naturalnego z wykorzystaniem istniejącej nawierzchni.

Wartość kosztorysowa całego zadania to 104 208,00 zł , z czego 40 000,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu Województwa Podlaskiego

Termin realizacji zadania przewidziano na wrzesień 2019 r.

Skip to content