Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów zawiadamiam, że w dniu 14 lutego 2019 r. o godz. 12:00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się sesja Rady Gminy Radziłów, która będzie miała charakter zwyczajny.

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z III i IV Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  5.1. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Radziłów na 2019 rok;
  5.2. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2019 rok;
  5.3. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok;
  5.4. zatwierdzenia planu pracy komisji Spraw Społecznych na 2019 rok;
  5.5. zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok;
  5.6. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok;
  5.7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej w Radziłowie;
  5.8. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – Zakrzewo działka nr 14;
  5.9. wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – Mikuty działka nr 1;
  5.10. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – Czerwonki działka nr 54;
  5.11. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – Słucz działka nr 129;
  5.12. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – Radziłów działka nr 1148/18;5.13. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu gruntu komunalnego z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy – Szlasy działka nr 47;
  5.14. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Radziłów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
  5.15. ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Radziłów;
  5.16. organizacji wspólnej obsługi finansowej, administracyjnej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych prowadzonych przez gminę Radziłów;
  5.17. zmian w budżecie gminy na 2019 rok;
  5.18. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2019 – 2030.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad V Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Skip to content