Przebudowa targowiska w miejscowości Radziłów

13 grudnia 2017 r. w Białymstoku Wójt Gminy Radziłów Krzysztof Milewski podpisał umowę pomiędzy Samorządem Województwa Podlaskiego a Gminą Radziłów określającą przedmiot realizacji operacji typu „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” pod nazwą: Przebudowa targowiska w miejscowości Radziłów.

Celem bezpośrednim projektu jest umożliwienie zwiększenia dostępności do produktów rolnych oraz rynku lokalnego produktów rolnych dla mieszkańców Gminy Radziłów.

Przewidywanym rezultatem (efektem) realizacji zadania będzie przebudowa istniejącego targowiska przeznaczonego na cele promocji.

W ramach zadania zostanie wykonane:

  • budowa części zadaszonej części targowej, utwardzeń pod miejsca handlu targowiska,
  • budowa utwardzeń, dojazdów oraz dojść,
  • budowa kanalizacji deszczowej,
  • przebudowa budynku sanitarnego i istniejącej infrastruktury,
  • uzupełnienie terenu o małą architekturę: ławki i kosze na śmieci,
  • ogrodzenie terenu targowiska,
  • oświetlenie strefy handlowej latarniami oraz oświetlenie wewnątrz wiaty targowej,
  • parking dla klientów na 15 miejsc parkingowych w tym 1 dla osób niepełnosprawnych.

Łączna wartość projektu to 2 128 883,12 zł z czego dofinansowanie 998 493,00 zł to środki PROW.

Kolejnym krokiem związanym z projektem będzie wyłonienie wykonawców zadania w trybie ustawy o zamówieniach publicznych.

Planowana realizacja zadania: 2019 r.

Dofinansowanie ze środków PROW 2014-2020 jest już kolejnym wsparciem dla Gminy Radziłów. Pierwsze w wysokości ok. 1.700.000 zł zostało nam przyznane w 2016 roku na zadanie związane z przebudową i rozbudową dróg gminnych w miejscowościach: Rydzewo Szlacheckie, Kownatki, Czachy, Łoje Awissa oraz Brodowo. Jego realizację zakończono w maju 2017 roku.

Drugie w wysokości 1.967.175 zł zostało nam przyznane w lipcu 2017 r. na zadanie pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Radziłów oraz budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrasin – ETAP III” – termin realizacji 2018 r.

wizualizacja

Skip to content