Oferta pracy na stanowisku Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

WÓJT GMINY RADZIŁÓW

ogłasza nabór

kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika USC

Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

  1. Określenie stanowiska urzędniczego:

Kierownik USC – pełny etat

  1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4) posiadanie:

a) dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub,

b) dyplomu potwierdzającego ukończenie wyższych studiów prawniczych lub administracyjnych za granicą uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 191a ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.              z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) albo dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą uznanego za równoważny z polskim dyplomem potwierdzającym uzyskanie tytułu zawodowego magistra na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze nostryfikacji lub,

c) dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu zawodowego magistra i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji;

5) posiadanie łącznie co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowisku urzędniczym w urzędach lub w samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi.

  1. Wymagania preferowane w stosunku do kandydata:

1) znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o zmianie imienia i nazwiska, ustawy Kodeks rodziny i opiekuńczy, ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności;

2) znajomości obsługi komputera, w tym znajomość oprogramowania do obsługi USC;

3) odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, zaangażowanie, punktualność;

4) umiejętność pracy pod presją czasu, duża odporność na stres,

5) dyspozycyjność poza godzinami pracy oraz w dni wolne od pracy.

  1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:

1) rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów oraz innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób;

2) przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz ich konserwacja;

3) kompletowanie i przechowywanie dokumentów zbiorowych dotyczących aktów stanu cywilnego;

4) przyjmowanie dokumentów od osób zamierzających wstąpić w związek małżeński oraz wypełnianie zapewnień;

5) przygotowywanie protokołów przyjęcia oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński przed kierownikiem USC;

6) przyjmowanie kart zgonów i ich rejestracja;

7) wydawanie na żądanie sądu, prokuratora, osoby której akty stanu cywilnego dotyczą lub osoby mającej interes prawny, dokumentów z akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego;

8) wydawanie decyzji w sprawach zmiany imion i nazwisk;

9) dokonywanie uzupełnień aktów stanu cywilnego;

10) wydawanie z rejestru stanu cywilnego:

a) odpisów zupełnych i odpisów skróconych aktów stanu cywilnego;

b) zaświadczeń o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby;

c) zaświadczeń o stanie cywilnym;

d) zaświadczeń potwierdzających uznanie ojcostwa;

11) dokonywanie transkrypcji zagranicznych dokumentów stanu cywilnego;

12) dokonywanie odtworzenia treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego;

13) organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego

14) prostowanie błędów w aktach stanu cywilnego;

15) nanoszenie przypisków i wzmianek w aktach stanu cywilnego;

16) uznawanie zagranicznych orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych;

17) migracja aktów z ksiąg papierowych do Bazy Usług Stanu Cywilnego (BUSC);

18) aktualizacja danych w rejestrze PESEL;

19) występowanie o nadanie numeru PESEL w związku ze sporządzeniem aktu urodzenia;

20) sporządzanie miesięcznych sprawozdań dla Urzędu Statystycznego;

21) organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego oraz innych uroczystości okolicznościowych;

22) zastępowanie pracownika prowadzącego sprawy z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych podczas jego nieobecności .

  1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:

Praca administracyjno-biurowa, na parterze budynku Urzędu Gminy. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko pracy z wiązane z pracą przy komputerze.

Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

  1. Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , wynosi poniżej 6%.

  1. Wymagane dokumenty:

1) wypełniony kwestionariusz osobowy,

2) życiorys- curriculum vitae,

3) list motywacyjny,

4) kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności ( zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, dyplomy, certyfikaty),

6) kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,

7) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,

8) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku na które prowadzony jest nabór,

9) oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Radziłowie , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Kierownika USC” w terminie do dnia 14 czerwca  2017 roku   do godz. 1545. .

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Radziłowie po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Radziłów oraz na tablicy informacyjnej UG Radziłów , Plac 500- lecia 14, 19-213 Radziłów.

Skip to content