Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Słucza

Trwa realizacja inwestycji drogowych na terenie gminy Radziłów. Dotyczą one przebudowy i rozbudowy dróg gminnych  nr 104138B w msc. Zakrzewo oraz 104139B w kierunku msc. Słucz w km 0+000,00 – 1+332,25, a także drogi gminnej nr 104139B od msc. Zakrzewo w km 0+997 – 1+993,00 w kierunku miejscowości Jaki, o łącznej długości ok 2,4 km. Wykonawcą zadań jest Przedsiębiorstwo Drogowo- Mostowe „UNIDROG” Sp. z o.o.

Zakres prac dla każdej z dróg obejmuje wykonanie: nawierzchni bitumicznej jezdni, konstrukcji jezdni, poboczy, zjazdów o nawierzchni bitumicznej, przepustów pod zjazdami, rowów przydrożnych oraz oznakowania dróg,

Inwestycja pn.: „Przebudowa dróg gminnych z Zakrzewa do Słucza ” dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – Edycja III PGR.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji to 02-03-2025 r.

Przebudowywana droga gminna nr 104139B od msc. Zakrzewo w km 0+997 – 1+993,00 w kierunku miejscowości Jaki, jest kontynuacją przebudowy drogi gminnej nr 104139B od miejscowości Zakrzewo.

W 2018 r. przy wsparciu pochodzącym ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 został zmodernizowany odcinek tej drogi w km 0+000-0+303.Następnie w 2020 r. został przebudowany odcinek drogi w km 0+303-0+997”, na które Gmina Radziłów również otrzymała dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Całkowity łączny koszt zadań wyniósł 1 176 000 zł, z czego wartość otrzymanego dofinansowania to 635 230 zł.

Skip to content