Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego – Elektrownie wiatrowe- (części obrębów Słucz oraz Glinki )

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RADZIŁÓW
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Słucz oraz Glinki, gmina Radziłów

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 40, 41, 46 i 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

zawiadamiam

Zgodnie z art. 8g ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego opracowania w siedzibie Urzędu Gminy  Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów lub w formie elektronicznej, w tym za pomocą poczty elektronicznej na adres:sekretariat@gminaradzilow.pl w terminie do dnia 5 sierpnia 2024 r. na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023r. poz. 2509). Formularz wniosku dostępny jest na stronie Urzędu Gminy Radziłów pod treścią ogłoszenia oraz na BIP Urzędu Gminy Radziłów pod treścią obwieszczenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Radziłów. Informuję również, że zgodnie z art. 6e ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2024r. poz. 317 z późn. zm.), że w dniu 18 lipca 2024 r odbędzie się spotkanie otwarte, bezpośrednie w godzinach: 16:00 -17:00 w budynku Świetlicy Wiejskiej w Słuczu, Słucz 51, 19-213 Radziłów. W dniu 22 lipca 2024r odbędzie się spotkanie otwarte online o godzinach 16:00 -17:00 przeprowadzone zostanie za pomocą środków porozumiewania się na odległość, umożliwiających zabieranie głosu, zadawanie pytań i składanie uwag przez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku oraz zadawanie pytań i składanie uwag w formie zapisu tekstowego. Informację o łączu do dyskusji online będzie można uzyskać najpóźniej w dniu dyskusji, na stronie BIP pod adresem: https://bip-ugradzilow.wrotapodlasia.pl/ zakładka „Konsultacje społeczne” w sekcji „Gmina Radziłów”.

Tematem spotkań jest dyskusja publiczna nad możliwymi do ujęcia w tym planie rozwiązaniami.

Ogłoszenie niniejsze  zostaje podane do publicznej wiadomości w trybie art. 8h ust. 1 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym poprzez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914), przez wywieszenie w widocznym miejscu na terenie objętym sporządzanym planem miejscowym lub w siedzibie urzędu, przez udostepnienie na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów oraz na stronie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Radziłów oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2, art. 15 ust.1 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016) informuję, że administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów, reprezentowany przez Wójta Gminy Radziłów.

Skip to content