RODZINY WSPIERAJĄCE – OGŁOSZENIE O NABORZE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających, które bezinteresownie chciałyby pomóc innym rodzinom w poszukiwaniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Funkcjonowanie rodzin wspierających i rodzin pomocowych reguluje ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 177).

Rodzina wspierająca nie ma na celu wyręczania, lecz aktywną pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy pomocy mogą być różne, uwarunkowane potrzebami danej rodziny, np.: wskazówki dotyczące sprawowania opieki i wychowania dzieci, kształtowanie i wypełnianie podstawowych ról społecznych, organizacji czasu wolnego, pomoc w nauce, racjonalne prowadzenie budżetu domowego oraz gospodarstwa domowego. Wspieranie rodziny odbywa się wyłącznie za jej zgodą i aktywnym udziałem.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

 1. Zgłosić swoją kandydaturę na rodzinę wspierająca do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie.
 2. Wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania.
 3. Uzyskać pozytywną opinię Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie.
 4. Odbyć bezpłatne szkolenie organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grajewie.
 5. Podpisać umowę, która określa zasady wspierania, a także na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzieleniem wsparcia.

Przeszkodami uniemożliwiającymi pełnienie funkcji rodziny wspierającej są:

 • występujące problemy opiekuńczo – wychowawcze z własnymi dziećmi,
 • ograniczenie lub odebranie członkowi rodziny władzy rodzicielskiej,
 • niewywiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego,
 • brak stałego źródła utrzymania,
 • występowanie problemu uzależnień,
 • występowanie zaburzeń lub chorób psychicznych,
 • karalność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Pełnienie funkcji rodziny wspierającej jest bezpłatne, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej istnieje jedynie możliwość zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy.

Osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 15, 19-213 Radziłów, tel. 86 273 6872.

Skip to content