Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2024 r., o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Radziłów
 4. za 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2024 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2024 – 2035;
  3. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Radziłów w 2024 r.;
  4. przyjęcia zadania obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy Radziłów;
  5.  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników i kandydatów na strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Radziłów za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach;
  6.  określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Radziłów;
  7.  przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziłów na lata 2024 – 2030;
  8.  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miejscowości Glinki;
  9.  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ul. Sportowej;
  10. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ul. Karwowskiej;
  11. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ul. Łomżyńskiej.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad LIX sesji Rady Gminy.

O godz. 9 00 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy Radziłów.  

 Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Skip to content