Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 03 października 2023 r., o godz. 11 00  w Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.
Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z LV Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja na temat funkcjonowania placówek oświatowych na terenie gminy Radziłów, w szczególności stanu ich przygotowania do nowego roku szkolnego 2023/2024.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1.   uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów;
  2. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2023 rok;
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2023 – 2035;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie;
  5. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Radziłów w 2023 r.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad LVI sesji Rady Gminy.

O godz. 9 00  odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Mroczkowski

Skip to content