Nabór na stanowisko pracownicze -pracownik socjalny

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie zatrudni osobę  w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisko – pracownik socjalny

Kandydat musi spełniać co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

 1. posiada dyplom uzyskania tytułu zawodowego w zawodzie pracownik socjalny;
 2. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
 3. ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;
 4. ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
  a) pedagogika,
  b) pedagogika specjalna,
  c) polityka społeczna,
  d) psychologia,
  e) socjologia,
  f) nauki o rodzinie;
 5. przed dniem 1 maja 2004 r. ukończył studia wyższe na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia, politologia i nauki społeczne lub socjologia;
 6. do 30.10.2007 r. ukończył studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia, politologia lub socjologia.

Zakres czynności:

 1. Rozpoznawanie potrzeb klientów w zakresie pomocy społecznej.
 2. Przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych i kompletowanie dokumentacji niezbędnej w procesie przyznawania pomocy.
 3. Ustalanie danych personalnych osób ubiegających się o pomoc, ich stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i materialnej zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy społecznej.
  W przypadku braku dokumentów, o których mowa, podejmowanie działań w celu ich pozyskania.
 4. Opracowywanie indywidualnych planów pomocy i projektów socjalnych.
 5. Wnioskowanie o udzielanie świadczeń.
 6. Realizowanie pracy socjalnej, poradnictwa w zakresie pomocy społecznej.
 7. Podejmowanie interwencji w sytuacjach kryzysowych.
 8. Występowanie o świadczenie pomocy w ramach obowiązku alimentacyjnego na rzecz osób ubiegających się o przyznanie pomocy społecznej.
 9. Realizowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywizowania społeczności lokalnej.
 10. Obowiązkowa znajomość aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej.
 11. Korzystanie z elektronicznych baz danych na potrzeby realizowanych zadań.
 12. Ewidencjonowanie dokumentacji klientów GOPS i kompleksowe wprowadzanie danych do programu Helios.
 13. Kontrolowanie prawidłowości wykorzystywania świadczeń z pomocy społecznej.
 14. Kontrolowanie jakości i terminowości realizowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.
 15. Kompletowanie dokumentów oraz udzielanie informacji niezbędnych do rozpatrywania skarg i wniosków z zakresu realizowanych zadań.
 16. Przygotowywanie dokumentacji do archiwizacji.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Kwestionariusz osobowy (cv) wraz z numerem telefonu do kontaktu.
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopie świadectw pracy.
 4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie potwierdzające fakt, iż osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona.
 7. Oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego.
 8. oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych o treści:
  Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:
  1. Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Kierownik GOPS z siedzibą w Radziłowie, e-mail: gops@gminaradzilow.pl.
  2. W sprawach związanych z moimi danymi osobowymi mogę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych , e-mail: arasimowicz.alicja@gmail.com
  3. Dane moje będą przetwarzane tylko w celu realizacji procesu rekrutacyjnego.
  4. Dane mogą być udostępniane dla celów zadań ustawowych.
  5. Dane moje nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
  6. Dane będą przechowywane na czas trwania rekrutacji i usuwane po ustaniu potrzeby.
  7. Mam prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
   przetwarzania.
  8. Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
  9. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
   …………………………………………………………………………………………
   Data i podpis kandydata ubiegającego się o zatrudnienie

Dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, CV, kserokopie wymaganych dokumentów oraz oświadczenia) winny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 r. poz. 1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902 ze zm.).”

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 15, 19-213 Radziłów lub przesłać pocztą na powyższy adres. Dokumenty winny być złożone w zamkniętej kopercie,  z dopiskiem „Nabór na stanowisko pracownika socjalnego” w terminie do 29 czerwca 2023 r do godz. 15.00.

Skip to content