Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 30 listopada 2022 r., o godz. 10 00 w Sali Centrum Kultury
w Radziłowie
odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny.

O godz. 9 00  odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę za 2021 rok.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2022 r.;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2022 – 2035;
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
  4. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu na dofinansowanie działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grajewie;
  5. przyjęcia „Programu współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 r.”;
  6. zmieniająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Radziłów;
  7. określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu;
  8. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Radziłów;
  9. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą z pominięciem przetargowego trybu zawarcia umowy.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad XLVIII sesji Rady Gminy.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

      Marek Drozdowski

Skip to content