Przebudowa z rozbudową drogi gminnej nr 104134B od m. Karwowo do m. Święcienin

19 września 2022 roku Wójt Gminy Radziłów podpisał umowę z Wykonawcą, firmą Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. z siedzibą w Łomży, na przebudowę drogi gminnej od miejscowości Karwowo do miejscowości Święcienin. Łączna długość przebudowywanego odcinka będzie wynosić ok. 2750 m. Zakres robót obejmuje wykonanie w szczególności:

  1. roboty przygotowawcze,
  2. przebudowa zjazdów na działki,
  3. przebudowa przepustów pod koroną drogi,
  4. wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych,
  5. wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiążąca – 5 cm, warstwa ścieralna – 4 cm),
  6. wykonanie poboczy z kruszyw łamanych,
  7. roboty wykończeniowe,
  8. wykonanie oznakowania pionowego.

Koszt inwestycji wyniesie 4.266.824,74 zł.  Zadanie w 95% zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – II edycja.

Skip to content