Komputery dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

Gmina Radziłów w ramach programu Polska Cyfrowa wnioskuje do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o grant na zakup laptopów wraz z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR z przeznaczeniem ich do nauki zdalnej.

Zainteresowani mieszkańcy zobowiązani są do składania zamieszczonych poniżej oświadczeń do Urzędu Gminy Radziłów (pok. nr 10 w godz. pracy Urzędu) w terminie do dnia 21 października 2021 r.

Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich mieszkający w miejscowościach, w których funkcjonowały PGR-y do dn. 21 października 2021 roku mogą składać w Urzędzie Gminy Radziłów stosowne oświadczenia. Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

  • zamieszkują w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,
  • są członkami rodzin osób pracujących w PGR-ach
    *nie otrzymały na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Osoby ubiegające się o grant, które posiadają dokumenty potwierdzające prace w PGR, powinni je przedstawić podczas składania oświadczenia celem weryfikacji zatrudnienia.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

Do pobrania:

Skip to content