Sesja Rady Gminy Radziłów

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 02 lutego 2021 r., o godz. 11 00 na Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny. O godz. 10 00 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2021 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2021 – 2037;
  3. rozpatrzenia petycji dotyczącej uznania za niedopuszczalne jakichkolwiek działań wykluczających społecznie mieszkańców gminy Radziłów oraz uzyskania pisemnych gwarancji w sprawie poniesienia przez producentów szczepionek na Covid-19 wszelkich kosztów związanych z wystąpieniem niepożądanych odczynów poszczepiennych;
  4. przekazania petycji według właściwości;
  5. rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Radziłów;
  6. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego na 2021 rok;
  7. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok;
  8. zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2021 rok;
  9. zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2021 rok;
  10.  zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Radziłów na 2021 rok.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad XXVII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Mroczkowski

Skip to content