Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 28 września 2020 r., o godz. 11 30 na Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny.
O godz. 11 00  odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt domowych na terenie Gminy Radziłów w 2020 r.;
  2. w budżecie gminy na 2020 rok;
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2020 – 2035.
 4. Sprawy różne i wolne wnioski.
 5. Zakończenie obrad XXIII sesji Rady Gminy

      Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Skip to content