Protokół z realizacji techniki konsultacyjnej w ramach IPK Gminy Radziłów

(protokół dotyczy wszystkich technik za wyjątkiem metody analizy fotograficznej / filmowej)

INFORMACJA O PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH:

Data działania: 4 lipca 2020 r.

Forma działania:  Metoda dni otwartych wraz z punktem konsultacyjnym (happening)

Miejsce wydarzenia (jeśli dotyczy): Targowisko w Radziłowie

Temat: Konsultacje dokumentów planistycznych:

– Uchwały Nr VI/61/2019 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ul Łomżyńskie.

– Uchwały Nr VI/62/2019 Rady Gminy Radziłów z dnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy drodze powiatowej Nr 1812B.

– Uchwały Nr VI/63/2019 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów, oraz sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Dusze- Dębówka

Cel konsultacji:

  1. Usprawnienie i przyspieszenie procesów konsultacji dokumentów planistycznych.
  2. Wdrożenie nowych metod debaty publicznej.
  3. Wspólne wypracowanie pożądanej struktury terenu.
  4. Dotarcie do jak największej grupy osób zainteresowanych ustaleniami przyszłego planu.
  5. Poinformowanie społeczności lokalnej o projekcie dokumentu planistycznego i aspektach wynikających ze zmiany przeznaczenia funkcji terenu.
  6. Zmiana przeznaczenia terenu.

Przebieg konsultacji (jeśli dotyczy):

Z odpowiednim wyprzedzeniem informowano mieszkańców o spotkaniu dotyczącym konsultacji społecznych, a także zaproszono do udziału w nim, poprzez:

– rozprowadzenie ulotek i plakatów na terenie Gminy Radziłów i w urzędzie gminy,

– wysłanie smsa z zaproszeniem do wszystkich osób zainteresowanych,

-publikację informacji dotyczących konsultacji w internetowym serwisie do konsultacji społecznych,

-publikację informacji dotyczących konsultacji na stronie gminy Radziłów http://radzilow.pl/radzilow/.

Dnia 4 lipca 2020 r., tj. sobota od godziny 20:00 na targowisku w Radziłowie (miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami), podczas pokazu filmowego zorganizowanego przez Radio Nadzieja, odbył się happening „Przestrzeń Gminy Radziłów – wspólna przestrzeń”, połączony z konsultacjami społecznymi. Wydarzenie odbyło się w oparciu o wcześniej przygotowany scenariusz spotkania, który uwzględniał lokalny potencjał. Wydarzenie rozpoczęło się od przeprowadzonej przez jednego z moderatorów, prezentacji o historii i geografii gminy Radziłów, a także idei społeczeństwa obywatelskiego.  Następnie animatorzy przeprowadzili grę konsultacyjną, w której uczestnicy mogli zaznaczyć na mapie gminy Radziłów miejsca, w których powinny znaleźć się potrzebne dla nich lokalizacje lub miejsca, w których należy wprowadzić zmiany. Przeprowadzono również panel dyskusyjny z uczestnikami wydarzenia – mieszkańcami gminy, których także  zaangażowano do wyrażania swoich opinii, uwag i propozycji do zmian, za pomocą papierowych ankiet. Język prowadzenia spotkania był uniwersalny – zbliżony do wszystkich odbiorców. W wydarzeniu, wykorzystany został specjalnie przygotowany namiot, sprzęt nagłaśniający oraz krzesełka i stoły. Przygotowana została wielkoformatowa plansza do gry oraz inne materiały animacyjne.

Skip to content