Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust. 1 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020r. poz. 283)

z a w i a d a m i a m

o podjęciu przez Radę Gminy Radziłów Uchwały Nr XX/166/2020 z dnia 29 czerwca 2020r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-rowania przestrzennego gminy Radziłów.

Granicami obszaru objętego zmianą Studium są granice administracyjne gminy Radziłów, zakres zmiany studium określają przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293). W ramach opracowania zmiany Studium przeprowadzona zostanie procedura strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedmiotem której będzie prognoza oddziaływania na środowisko projektowanego dokumentu.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów.

Zainteresowani mogą składać wnioski do zmiany Studium w terminie do dnia 31 sierpnia 2020r

 • w formie papierowej do Wójta Gminy Radziłów na adres: Urząd Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gminaradzilow.pl, lub skrytka ePUAP:/UGRadzilow/skrytka.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku, oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Radziłów.

Wójt Gminy Radziłów

Krzysztof Milewski

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Urząd Gminy Radziłów, a nadto.

 1. Zgodnie z art. 13 RODO informuję, że administratorem przesyłanych danych jest Wójt Gminy Radziłów z siedzibą ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów tel. 86 2737110, Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Radziłów jest Pani/Pana Mariusz Pientkowski, kontakt:  mpientkowski@nanocom.com.pl
 2. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną, zaś podstawą przetwarzania jest Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 3. Pani/Pana dane osobowe są zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, a ich odbiorcami mogą być podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające w ramach świadczenia usług dla administratora.
 4. Nie przewiduje się przekazywania Pani/Pana danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub instytucji międzynarodowych oraz przetwarzania danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane.
 5. Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z klasyfikacji archiwizacyjnej od daty przekazania ich do Urzędu Gminy Radziłów
 7. Ma Pani/Pan prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia oraz przenoszenia danych.

Informacja

W nawiązaniu do obwieszczenia Wójta Gminy Radziłów z dnia   lipca 2020r o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  gminy Radziłów  ( Uchwała nr XX/166/2020z dnia 29 czerwca 2020r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów.

Wójt Gminy Radziłów informuje:

Wnioski do studium można składać w formie papierowej jak i elektronicznej.

W związku z powyższym możliwym jest (w wyznaczonym termie do 31 sierpnia 2020r) wnoszenie wniosków w następujący sposób:

 1. Wnioski w formie papierowej; do Wójta Gminy Radziłów, w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów pokój 3a, lub na adres Urząd Gminy Radziłów ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów
 2. Wnioski w formie elektronicznej – za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@gminaradzilow.pl, lub na platformie ePUAP, skrytka; ePUAP: /UGRadzilow/skrytka.

Przykładowy formularz wniosku został udostępniony w Biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy Radziłów.

Skip to content