OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH W POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020

Wójt Gminy Radziłów – Gminny Komisarz Spisowy
ogłasza
nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
(Dz. U. z dnia 10 września 2019 r., poz. 1728).

1. Naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonuje się spośród osób:

  • pełnoletnich;
  • zamieszkałych na terenie gminy Radziłów;
  • posiadających co najmniej średnie wykształcenie;
  • posługujących się językiem polskim w mowie i w piśmie;
  • które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Dodatkowe umiejętności:

  • Obsługa komputera
  • Komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność)
  • Obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy

3. Wymagane dokumenty:

a. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego – załącznik nr 1
b. Oświadczenie o niekaralności – załącznik nr 2
c. Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją RODO – załącznik nr 3

4. Harmonogram zadań: 

Szkolenia kandydatów na rachmistrzów terenowych w województwie podlaskim będą przeprowadzone pod koniec sierpnia lub na początku września br. Ich forma (stacjonarne, zdalne czy mieszane) będzie uzależniona od sytuacji epidemicznej w kraju i województwie. Szczegółowe informacje o dacie oraz formie/miejscu szkolenia zostaną przekazane przez WBS kandydatom na rachmistrzów oraz koordynatorom gminnym drogą elektroniczną co najmniej tydzień przed planowanym terminem szkolenia.

5. Termin i miejsce składania ofert:
Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych odbywa się w terminie od 15 czerwca do 8 lipca 2020 r.
Wymagane dokumenty należy składać osobiście (sekretariat) w godzinach pracy Urzędu Gminy Radziłów  lub pocztą na adres: Urząd Gminy Radziłów, 19-213 Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu)

6. Rejestracja kandydata:
Dane podane przez kandydata na rachmistrza są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy. Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają login do aplikacji e/m-learning, a na wskazany adres e-mail hasło oraz informacje o sposobie dostępu do aplikacji e/m-learning, która zawierać będzie materiały oraz przykłady szkoleniowe, niezbędne instrukcje i prezentacje oraz materiały popularyzacyjne.

7. Szkolenie:
Kandydaci na rachmistrzów terenowych w czasie rejestrowania ich danych w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) lub na podany adres e-mail otrzymają informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

8. Egzamin:
Egzamin po szkoleniu będzie realizowany za pomocą aplikacji e/m-learning. Wyniki egzaminu pojawią się w SER w postaci liczby punktów zdobytych przez kandydata. W przypadku zaistnienia sytuacji, kiedy w wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów podczas egzaminu wszyscy kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów, a liczba kandydatów będzie większa w stosunku do potrzeb, o tym, kto będzie powołany na rachmistrza, decyduje kolejność zgłoszenia kandydata.

9. Kandydaci na rachmistrzów terenowych, podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu, posługują się własnym urządzeniem mobilnym z dostępem do Internetu.

10. Kandydaci na rachmistrzów terenowych, po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, zostaną wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminu (od najwyższej liczby punktów), a następnie podpisują umowy zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego.
Jeśli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

11. Po wpisaniu na listę rachmistrzów terenowych, rachmistrz zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji SER zdjęcia w formacie .jpg do identyfikatora rachmistrza spisowego oraz innych danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia.

12. Rachmistrz terenowy zostanie powiadomiony przez pracowników Wojewódzkiego Biura Spisowego na adres e-mail o dacie i miejscu podpisania umowy zlecenia z Dyrektorem Urzędu Statystycznego, przekazania mu identyfikatora rachmistrza oraz urządzenia mobilnego, na którym będzie rejestrował dane zebrane od respondentów.

13. Rachmistrz terenowy będzie dopuszczony do wykonywania prac spisowych:
a. po przeszkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych i otrzymaniu upoważnienia do
przetwarzania danych osobowych;
b. po przeszkoleniu i pouczeniu o istocie tajemnicy statystycznej oraz po złożeniu
pisemnego przyrzeczenia o zachowaniu tajemnicy statystycznej.

14. Rachmistrz terenowy, jako funkcjonariusz publiczny, będzie posługiwał się identyfikatorem rachmistrza spisowego, który otrzyma przed rozpoczęciem prac spisowych. Identyfikator będzie stanowił jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.

15. Rachmistrzowi terenowemu w czasie wykonywania czynności spisowych, przysługiwać będzie ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

16. Przed rozpoczęciem prac spisowych rachmistrz terenowy zostanie wyposażony w urządzenie mobilne wraz z akcesoriami na podstawie umowy użyczenia mienia, które będzie wykorzystywane przez niego do realizacji wywiadów metodą wywiadu bezpośredniego lub telefonicznego (w przypadku COVID-19).

17. Rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Więcej informacji o Spisie Rolnym 2020 na stronie https://spisrolny.gov.pl

Skip to content