Sesja Zwyczajna Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 20 lutego 2020 r., o godz. 12 00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

O godz. 10 00 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XV Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2020 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2020 – 2037;
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
  4. przekształcenia Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej
   w Radziłowie w Publiczne Przedszkole w Radziłowie;
  5. utworzenia Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Radziłowie;
  6. metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty na terenie Gminy Radziłów;
  7. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radziłów;
  8. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku
   na terenie Gminy Radziłów;
  9. wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;
  10. ustalenia wysokości diet dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej;
  11.  zasad otrzymywania i wysokości diet oraz ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnym;
  12. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XVI sesji Rady Gminy.

      Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Mroczkowski

Skip to content