ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 31 stycznia 2020 r., o godz. 12 00 na Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny. O godz. 11 00 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z  XIV Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Informacja z działalności Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Grajewie
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy na 2020 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2020 – 2037;
  3. zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Radziłów na 2020 rok;
  4. zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
    na 2020 rok;
  5. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok;
  6. zatwierdzenia planu pracy Komisji Spraw Społecznych na 2020 rok;
  7. zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020 rok;
  8. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok;
  9. utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Mścichach;
  10. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Radziłów, w roku szkolnym 2019/2020;
  11.  wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
   się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
   przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
   a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Radziłów
  12. zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy;
  13. wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego;
  14. pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie
   jej z użytkowania jako drogę publiczną.
 7. Sprawy różne i wolne wnioski.
 8. Zakończenie obrad XV sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Skip to content