Oferta pracy na stanowisku Kierownik Zakładu Komunalnego w Radziłowie z dnia 2018-10-24

Wójt Gminy Radziłów

ogłasza nabór na  wolne stanowisko

Kierownika Zakładu Komunalnego w Radziłowie

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Zakład Komunalny w Radziłowie ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów
 2. Określenie stanowiska:
  Kierownik Zakładu Komunalnego – pełny etat
 3. Wymagania stawiane kandydatowi:
  1. Wymagania niezbędne:
   1. obywatelstwo polskie,
   2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
   3. brak skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   4. co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej  o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
   5. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym – techniczne, ekonomiczne lub administracyjne.
  2. Wymagania dodatkowe:
   1. znajomość przepisów prawa w zakresie: samorządu gminnego, finansów publicznych, gospodarki komunalnej, zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, zamówień publicznych, prawa pracy, kodeksu postępowania administracyjnego,
   2.  

    znajomość obsługi komputera ( Windows, Office, Internet, poczta elektroniczna),

   3. prawo jazdy kat. B,
   4. doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi,
   5. umiejętność planowania i organizacji pracy w zespole,
   6. kultura osobista, komunikatywność, kreatywność.
 4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku :
  1. reprezentowanie Zakładu na zewnątrz.
  2. zapewnienie właściwej organizacji i funkcjonowania Zakładu.
  3. racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi w dyspozycji Zakładu.
  4. opracowywanie planu finansowego Zakładu i przekładania sprawozdań z ich wykonania.
  5. przekazywanie Wójtowi Gminy informacji na temat sytuacji finansowej i bieżącej działalności Zakładu.
  6. określanie wewnętrznych dokumentów związanych z funkcjonowaniem Zakładu.
  7. przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy związanych z funkcjonowaniem Zakładu.
  8. kierowanie pracą podległych bezpośrednio pracowników.
  9. dokonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec pracowników Zakładu i podejmowanie decyzji kadrowych.
  10. nadzór nad planowym i terminowym wykonywaniem zadań będących przedmiotem działalności Zakładu.
 5. Informacja o warunkach pracy:
  Zakład Komunalny w Radziłowie nie jest zakładem pracy chronionej,
  – pomieszczenie biurowe Zakładu znajduje się na parterze w Budynku Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, jest zapewniony podjazd dla osób niepełnosprawnych,
  dodatkowe informacje:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , wynosi poniżej 6%.

 6. Wymagane dokumenty:
  1. List motywacyjny.
  2. Życiorys (CV).
  3. Poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata.
  4. Kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem lub odpisy świadectw, dyplomów potwierdzających wykształcenie.
  5. Kserokopie zaświadczeń o ewentualnych ukończonych kursach, szkoleniach poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
  6. Kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem oraz w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o pozostawaniu w zatrudnieniu.
  7. Wypełniony kwestionariusz osobowy.
  8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.
  9. Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.
  10. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na zatrudnienie na kierowniczym stanowisku urzędniczym.
  11. Oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w  ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1458).
  12. Oświadczenie kandydata o następującej treści:

   „Wyrażam zgodę  na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu zatrudnienia” zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia  dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) (Dz. Urz. UE L 119/1) oraz ustawą  z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”
   Oświadczam, że zostałem poinformowany o tym, że:

   1. Administratorem moich  danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Gmina Radziłów z siedzibą w Radziłowie,  e-mail: sekretariat@gminaradzilow.pl.
   2. W sprawach związanych z moimi danymi osobowymi mogę  kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych , e-mail:  mpientkowski@nanocom.com.pl
   3. Dane moje będą przetwarzane tylko w celu realizacji procesu rekrutacyjnego. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest ustawa Kodeks pracy, ustawa o pracownikach samorządowych oraz ustawa o rehabilitacji zawodowej, społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
   4. Dane mogą być udostępniane w celu realizacji zadań ustawowych. Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, m. in. informacja o wyniku naboru jest upowszechniana przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej przez okres co najmniej 3 miesięcy (udostępnione są imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a także uzasadnienie dokonanego wyboru). Dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym, w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT.
   5. Dane moje nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.
   6.  

    Dane będą przechowywane na czas  trwania rekrutacji  i  usuwane po ustaniu potrzeby lub zwrócone – w przypadku skierowania takiego żądania.

   7. Mam  prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia   przetwarzania. Niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, żądanie ich ograniczenia lub usunięcia w przypadku danych, których podanie wynika z przepisów prawa, skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji, zaś w przypadku pozostałych danych skutkuje utrudnieniami w zakresie możliwości wykonania obowiązków w zakresie realizacji procesu rekrutacji.
   8. Mam prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody  na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie  prawa cofnięcia zgody nie ma  wpływu na   przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
   9. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
   10. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.

    ……………………………………………………….

                                                    Data i podpis kandydata ubiegającego się o zatrudnienie
  13. Inne ewentualne dokumenty poświadczające posiadane dodatkowe kwalifikacje i umiejętności , referencje, kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
 7. Terminy i miejsce składania dokumentacji:

  Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach
  z dopiskiem „Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Komunalnego w Radziłowie” drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Radziłów do dnia 08 listopada 2018 r.  do godz. 1200
  Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostanie umieszczone na stronie internetowej http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w w/w ogłoszeniu.
  Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie naboru jest- Elżbieta Dymecka– zastępca przewodniczącego  komisji rekrutacyjnej.

 8. Sprawy organizacyjne:

  Nabór przeprowadzi komisja Rekrutacyjna powołana przez Wójta Gminy Radziłów.

  Nabór odbędzie się w II etapach :

  I etap – analiza formalna dokumentów,

  II etap – rozmowa kwalifikacyjna.

  O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej związanej z naborem kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://bip.ug.radzilow.wrotapodlasia.pl /oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów.

Wójt Gminy Radziłów
Krzysztof Milewski

Skip to content