„Przebudowa dróg gminnych nr 162631B, 162636B, 104134B Borawskie-Awissa -Święcienin.”

Gmina Radziłów znalazła się w gronie 20 samorządów województwa podlaskiego, które otrzymają dofinansowanie w ramach  Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019   na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych nr 162631B, 162636B, 104134B Borawskie-Awissa -Święcienin.”

30 kwietnia 2018 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku została podpisana umowa o dofinansowanie zadania pomiędzy Wojewodą Podlaskim – p. Bohdanem Paszkowskim, a Gminą Radziłów reprezentowaną przez Wójta Gminy Radziłów – p. Krzysztofa Milewskiego.

Przedmiot inwestycji obejmuje przebudowę następujących dróg gminnych:

  1. a) droga nr 162631 B Borawskie-Awissa – Święcienin w km 0+310 ÷ 1+038,4 obejmuje wykonanie: – Robót przygotowawczych – Podbudowy – Nawierzchni z betonu asfaltowego: warstwa wiążąca i ścieralna – Robót wykończeniowych – Oznaczenia dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
  2. b) droga nr 162636 B Borawskie-Awissa – Święcienin w km 1+038,4 ÷ 1+590 obejmuje wykonanie: – Robót przygotowawczych – Podbudowy – Nawierzchni z betonu asfaltowego: warstwa wiążąca i ścieralna – Robót wykończeniowych – Oznaczenia dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu – Rowów
  3. c) droga nr 104134 B Borawskie-Awissa – Święcienin obejmuje wykonanie: – Nawierzchni z betonu asfaltowego: warstwa wiążąca i ścieralna – Robót wykończeniowych – Oznaczenia dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

Całkowita wartość zadania została określona w wysokości 575 690,26 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania wynosi łącznie 287 845,13 zł.

Program zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej, a także poprawę oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów inwestycyjnych. W tym celu realizowane są działania dotyczące budowy, przebudowy, rozbudowy oraz remontu dróg powiatowych i gminnych.

Zakończenie rzeczowe realizacji zadania planowane jest na 30 czerwca 2018 r.

Skip to content