Oferta pracy na stanowisku ds. wymiaru podatków z dnia 2017-10-09

WÓJT GMINY RADZIŁÓW

ogłasza nabór

kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  ds. wymiaru podatków

Nazwa i adres jednostki :
Urząd Gminy Radziłów
Plac 500-lecia 14
19-213 Radziłów

 1. Określenie stanowiska urzędniczego:

 ds. wymiaru podatków – pełny etat

 1. Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. wykształcenie wyższe,
 3. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych;
 4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. znajomość obsługi komputera na poziomie co najmniej dobrym.
 1. Wymagania preferowane w stosunku do kandydata:
 1. doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 2. znajomość przepisów prawa w zakresie ustawy  o finansach publicznych, ustawy Ordynacja podatkowa, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej,
 3. znajomości obsługi komputera, w tym znajomość programów ds. podatków i opłat lokalnych
 4. odpowiedzialność, systematyczność, dokładność, kreatywność,  zaangażowanie, punktualność;
 5. umiejętność pracy pod presją czasu, duża odporność na stres,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. wysoka kultura osobista.
 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:
 1. bieżące wprowadzanie zmian geodezyjnych do bazy ewidencyjnej,
 2. dokonywanie wymiaru zobowiązań podatkowych
 3. kontrola podatkowa w zakresie podatków i opłat lokalnych, a przede wszystkim podatku od nieruchomości
 4. ścisła współpraca z pracownikiem zajmującym się księgowością podatkową na odcinku realizacji zobowiązań pieniężnych
 5. wydawanie decyzji w sprawach:
 • przyznawania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym,
 • przyznawania ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
 • podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego
 1. prowadzenie ewidencji podatników i inkasentów
 2. przygotowywanie aktów administracyjnych z danego zakresu
 3. przygotowywanie danych do projektów aktów dotyczących podatków i opłat lokalnych
 4. przygotowywanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat lokalnych
 5. przygotowywanie projektów odpowiedzi w sprawach merytorycznych, skarg i wniosków w zakresie prowadzonych zadań
 6. wydawanie zaświadczeń o wielkości posiadanych użytków i o nie zaleganiu w płatnościach na żądanie osób zainteresowanych oraz organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości,
 7. prowadzenie dokumentacji w zakresie udzielonej pomocy publicznej, w tym  terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań w tym zakresie,
 8. zastępowanie pracownika prowadzącego sprawy z zakresu księgowości podatkowej podczas jego  nieobecności
 9. realizacja innych zadań i działań w ramach powierzonego zakresu, zleconych przez Kierownika urzędu.
 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku urzędniczym, na które prowadzony jest nabór:

Praca administracyjno-biurowa, na parterze budynku Urzędu Gminy. Budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Stanowisko pracy z wiązane z pracą przy komputerze.

 Umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Pierwsza umowa o pracę będzie zawarta na czas określony do 6 miesięcy.

 1. Dodatkowe informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych , wynosi poniżej 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 1.  wypełniony kwestionariusz osobowy,
 2. życiorys- curriculum vitae,
 3. list motywacyjny,
 4. kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 5. kserokopie poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem   dokumentów potwierdzających posiadanie innych umiejętności ( zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach, dyplomy, certyfikaty),
 6. kserokopie poświadczone przez kandydata  za zgodność z oryginałem świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy,
 7. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
 8. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku na które prowadzony jest nabór,
 9. oświadczenie kandydata , że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 10. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta  z pełni praw  publicznych,
 11. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U.  z 2016 r. poz. 922).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów lub pocztą na adres:  Urząd Gminy  Radziłów , Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów               z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko ds. wymiaru podatków”    w terminie do dnia 20 października   2017 roku   do godz. 1545. .

       Aplikacje, które wpłyną  do Urzędu Gminy  w  Radziłowie po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

      Informacja o wynikach naboru będzie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Gminy Radziłów  oraz na tablicy informacyjnej UG  Radziłów , Plac 500- lecia 14, 19-213 Radziłów.

Skip to content