Regulamin świadczenia usługi dla użytkowników „Powiadomienia SMS”

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania ze świadczonych na rzecz Użytkownika usług w ramach systemu informatycznego Powiadomienia SMS (zwanych dalej „Usługą”).

2. Usługodawcą jest Gmina Radziłów z siedzibą przy ul. Plac 500-lecia 14 w Radziłowie zwany dalej „Usługodawcą„.

3. Każda osoba będąca użytkownikiem sieci komórkowej w standardzie GSM, która poprzez rejestrację w systemie informatycznym Powiadomienia SMS wyraża zgodę na otrzymywanie informacji w postaci wiadomości SMS o treści ustalonej przez Usługodawcę jest odbiorcą Usługi (zwana dalej „Użytkownikiem”).

4. Użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.

§ 2 Zasady korzystania z Usługi

1. Uprawnione do otrzymywania informacji w postaci bezpłatnych wiadomości SMS są wyłącznie osoby, które prawidłowo zarejestrują się w systemie informatycznym Powiadomienia SMS.

2. Prawidłowa rejestracja w systemie informatycznym S Powiadomienia SMS polega na  wypełnieniu ankiety on-line dostępnej na stronie radzilow.pl oraz odesłaniu potwierdzenia poprawnej rejestracji w postaci wiadomości SMS przez system informatyczny Powiadomienia SMS.

3. Użytkownik rezygnuje z korzystania z Usługi dokonując prawidłowego wyrejestrowania się z systemu informatycznego Powiadomienia SMS

4. Prawidłowe wyrejestrowanie się z systemu informatycznego Powiadomienia SMS polega na ankiety on-line dostępnej na stronie radzilow.pl oraz odesłaniu potwierdzenia poprawnego wyrejestrowania się w postaci wiadomości SMS przez system informatyczny Powiadomienia SMS.

5. Użytkownik zobowiązuje się do aktualizacji numeru telefonu komórkowego poprzez dokonanie prawidłowego wyrejestrowania się z systemu informatycznego Powiadomienia SMS przy użyciu obecnego numeru telefonu komórkowego Użytkownika, a następnie dokonaniu prawidłowej rejestracji w systemie informatycznym Powiadomienia SMS przy użyciu nowego numeru telefonu komórkowego Użytkownika.

§ 3 Przesyłane treści

1. Usługodawca zobowiązuje się każdemu zarejestrowanemu w systemie informatycznym Powiadomienia SMS przesyłać wyselekcjonowane przez siebie treści dotyczące następujących zagadnień:

  1. Alarmy i zagrożenia – treści z dziedziny Alarmy i zagrożenia wysyłane są w przypadku wprowadzenia przez odpowiednie, uprawnione do tego władze, stanów alarmowych i stanów zagrożenia. W przypadku wystąpienia zagrożenia na danym terenie informacje zostaną wysłane do wszystkich użytkowników przypisanych do zagrożonych miejscowości bez względu na wybraną tematykę informowania prowadzoną w systemie Powiadomienia SMS.
  2. Wydarzenia kulturalne – treści z dziedziny Wydarzenia kulturalne dotyczą wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Radziłów
  3. Komunikaty urzędowe – treści z dziedziny Komunikaty urzędowe wysyłane są w razie potrzeb i przygotowywane są na podstawie oficjalnych decyzji, zarządzeń i ogłoszeń Urzędu Gminy Radziłów.

2. Usługodawca zobowiązuje się do przesyłania informacji tylko do takich Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie i wyłącznie o sprawach i zdarzeniach dotyczących Gminy Radziłów. Usługodawca zobowiązany jest nie przesyłać informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

§ 4 Postanowienia końcowe

1. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci operatorów telefonii komórkowej w Polsce.

2. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Usługi.

3. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z Usługi.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  • a. korzystanie z Usługi przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego i szkody tym spowodowane,
  • b. problemy w świadczeniu Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usługi zaistniałe z przyczyn technicznych, wynikających z infrastruktury technicznej Usługodawcy lub operatorów telefonii komórkowej (np. konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu) lub niezależnych od Usługodawcy,

7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przeciążenia sieci operatorów telekomunikacyjnych, które uniemożliwiają Usługodawcy terminowe świadczenie Usługi,

8. Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę na potrzeby świadczenia Usługi zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

9. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny bez powiadomienia Użytkownika.

10. Informacja o zmianie postanowień Regulaminu zamieszczana jest na stronie radzilow.pl

11. Reklamacje dotyczące świadczenia Usługi należy przesyłać listownie pod adres Usługodawcy.

12. Reklamacje Użytkowników dotyczące świadczenia Usługi będą rozpatrywane przez Usługodawcę w formie pisemnej w terminie maksymalnie 30 dni od daty otrzymania.

13. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie decyzje podejmuje Usługodawca.

14. Wszelkie spory powstałe na tle wykonania niniejszego Regulaminu rozstrzyga Sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Regulamin świadczenia usługi dla Użytkowników systemu powiadomienia SMS obowiązuje od dnia 20.09.2016r.

Skip to content