Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Grajewie przypomina, iż zgodnie z art.5 pkt.1 oraz pkt.6 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ( t.j. Dz.U.2023 poz. 1075) podjęcie działalności nadzorowanej polegającej na utrzymywaniu zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących z tych zwierząt lub od tych zwierząt (obejmuje to też produkcję mleka)

  • jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu w formie pisemnej zamiaru jej prowadzenia powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia.

W przypadku zgłoszenia dotyczącego działalności nadzorowanej obejmującej utrzymywanie bydła, owiec i kóz z zamiarem ich przeznaczenia do handlu, zgłoszenie musi  zawierać wniosek o uznanie:

Jeżeli wymagania weterynaryjne dla danego rodzaju uznania są spełnione, to Powiatowy Lekarz Weterynarii wydaje decyzję o uznaniu danego stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy bydła, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła, a w przypadku gospodarstw utrzymujących owce i kozy – za urzędowo wolne od brucelozy lub wolne od brucelozy.

W związku z tym właściciele nieposiadający wyżej wymienionych decyzji winni zgłosić się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grajewie w celu złożenia odpowiedniego wniosku.

Skip to content