Raport z przeprowadzenia opiniowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziłów

Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2021 r., poz. 485 ze. zm.)Wójt Gminy Radziłów wystąpił o zaopiniowanie projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziłów przez wskazane w ustawie podmioty.  Zgodnie z art. 18 ust. 2 ww. ustawy został wyznaczony 21 dniowy termin na przedstawienie opinii, licząc od dnia doręczenia projektu dokumentu. Nieprzedstawienie opinii w wyznaczonym terminie, zgodnie  z art. 18 ust. 3 ww. ustawy uważane było za równoznaczne z pozytywnym zaopiniowaniem projektu dokumentu. Zestawienie podmiotów, do których wysłano wnioski o zaopiniowanie oraz czas opiniowania i rozstrzygnięcie uwag i wniosków zamieszczamy w poniższym raporcie.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem !

Skip to content