Nowy wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Radziłowie informuje, iż 19 stycznia 2024r został opublikowany wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego , można więc składać wnioski o jego wypłatę w Dziale Świadczeń Rodzinnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie ( pokój nr 5 ).

Znowelizowana została ustawa o dodatku osłonowym, w związku z czym  jest możliwość składania wniosków o jego wypłatę w okresie od 01.01.2024 r. do 30.04.2024 r.

Dodatek osłonowy obowiązuje w pierwszym półroczu 2024 roku.

Wnioski można składać elektronicznie,  za pomocą platformy e-PUAP po zatwierdzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego oraz papierowo w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie (pokój nr 5 – Dział świadczeń rodzinnych).

Dodatek osłonowy w 2024 roku jest wypłacany jednorazowo w terminie do dnia 30 czerwca 2024 roku.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 30 czerwca 2024 roku złożone po dniu 30 kwietnia 2024 roku pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej przesyła się informację o przyznaniu dodatku osłonowego.


Dodatek osłonowy przysługuje:
• gospodarstwom domowym jednoosobowym, których dochód nie przekracza 2.100,00zł miesięcznie,
• gospodarstwom domowym wieloosobowym, w których dochód nie przekracza 1.500,00 zł na osobę miesięcznie.
W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, kwota wypłaty zostanie pomniejszona o kwotę przekroczenia kryterium.


Zgodnie z przepisami ustawy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla potrzeb przyznania dodatku osłonowego ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 roku.

Dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.).

Dodatek osłonowy w 2024 r. wynosi:
•  228,80 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego,
•  343,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób,
•  486,20 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób,
•  657,80 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Przepisy przewidują także podwyższony dodatek osłonowy przysługujący osobom, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi:

• 286,00 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
• 429,00 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
• 607,75 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
• 822,25 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Minimalna wysokość świadczenia to 20,00 zł.
Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego wysyłana będzie na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej.


Informację odebrać można również w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radziłowie .


Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Skip to content