Sesja Rady Gminy Radziłów

Radziłów, dnia  08 grudnia 2023 r.         

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 19 grudnia 2023 r., o godz. 11 00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z LVI i LVII sesji Rady Gminy Radziłów.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2023 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2023 – 2035;
  3. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata
   2024 – 2035:
   1. odczytanie projektu uchwały wraz z uzasadnieniem;
   2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie projektu uchwały;
   3. przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy: Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg Wniosków i Petycji;
   4. dyskusja nad projektem uchwały;
   5. głosowanie nad projektem uchwały.
  4. uchwalenia budżetu Gminy Radziłów na 2024 rok:
   1. odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
   2. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w sprawie projektu uchwały;
   3. przedstawienie opinii komisji stałych Rady Gminy: Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego; Komisja Spraw Społecznych, Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg Wniosków i Petycji;
   4. dyskusja nad projektem uchwały;
   5. głosowanie nad projektem uchwały.
  5. uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok;
  6. uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Radziłów w 2024 r.
  7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów oraz części obszaru Dusze – Dębówka;
  8. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ul. Łomżyńskiej oraz terenu położonego przy drodze powiatowej Nr 1812B;
  9. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębie wsi Mścichy;
  10. określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji;
  11. przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy domowej  na lata 2023 – 2027”.
 6. Sprawy różne i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad LVIII sesji Rady Gminy.

O godz. 10 00 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy Radziłów.  

 Przewodniczący Rady Gminy

    Zbigniew Mroczkowski

Skip to content