Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 24 listopada 2023 r., o godz. 10 30 w Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter nadzwyczajny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1.  zmian w budżecie gminy Radziłów na 2023 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2023 – 2035;
  3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu;
  4. podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata
   2024 – 2028;
  5. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;
  6. ustanowienia gminnego wieloletniego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028;
  7. przyjęcia „Programu współpracy Gminy Radziłów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024 r.”
  8. określenia stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok;
  9. określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok;
  10. zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych;
  11. zaopiniowania projektu planu ochrony Biebrzańskiego Parku Narodowego.
 4. Informacja o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i osoby zobowiązane do ich złożenia za 2022 rok.
 5. Sprawy różne i wolne wnioski.
 6. Zakończenie obrad LVII sesji Rady Gminy.

O godz. 9 00 odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Skip to content