Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej

WÓJT GMINY RADZIŁÓW OGŁASZA:
pierwszy przetarg ustny nieograniczony
na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Radziłów, położonej w obrębie 0026 Rydzewo Szlacheckie , oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 80

1. Informacje dotyczące zbywanej nieruchomości:

1.1 Rodzaj nieruchomości: nieruchomość gruntowa niezabudowana.
1.2 Położenie: obręb ewidencyjny 0026 Rydzewo Szlacheckie, gm. Radziłów
1.3 Oznaczenie geodezyjne: nieruchomość nr: 80 o pow. 3763 m ², sklasyfikowana jako RVI
1.4 Oznaczenie według księgi wieczystej: LM1G/00019924/4
1.5 Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:
Działka nie została objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radziłów, decyzją o warunkach zabudowy ani decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego.
1.6 Cena wywoławcza: 24 700,00 zł netto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset zł ) – zwolnienie podatkowe VAT na podstawie 43 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1570)
1.7 Obciążenia nieruchomości: brak obciążeń;
1.8 Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość: brak zobowiązań
1.9 Termin i miejsce przetargu: 12 grudnia 2023 r. (wtorek) godzina 11:00, Sala konferencyjna znajdująca się w budynku Urzędu Gminy Radziłów, Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów.
1.10 Termin wpłaty wadium w pieniądzu w kwocie: 2470,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt zł) na rachunek Urzędu Gminy Radziłów BS Jedwabne /o Radziłów Nr 84 8752 1016 0260 0114 2000 0040 do 7 grudnia 2023 r., za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto Urzędu Gminy Radziłów.
1. 11O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych

2.Informacje dodatkowe:

2.1 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyznaczonym terminie oraz okazanie komisji przetargowej dowodu tożsamości. Uczestnicy proszeni są o przedłożenie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium.
2.2 Podmioty podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub informację odpowiadającą odpisowi z aktualnego Rejestru Przedsiębiorców KRS np. informację z CEIDG, wydane w ciągu ostatnich trzech miesięcy, natomiast spółki cywilne także umowę spółki.
2.3 W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy.
2.4 W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba pozostająca w związku małżeńskim, przed otwarciem przetargu powinna ona złożyć oświadczenie, co do zamiaru nabycia nieruchomości (do majątku wspólnego lub majątku osobistego, w przypadku istniejącej rozdzielności majątkowej)
2.5 Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego współmałżonków, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie:

a) stawiennictwo obojga małżonków w dniu przetargu , albo
b) przedłożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art. 37 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r., poz.1359) na reprezentowanie jego w przetargu, celem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu na własność do wspólnego majątku współmałżonków. Zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym.

2.6 Jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku odrębnego jednego z małżonków, warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie przedłożenie:

a) wypisu aktu notarialnego, dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową, albo
b) odpisu orzeczenia sądowego, ustanawiającego rozdzielność majątkową.

2.7 Przy nabyciu nieruchomości przez cudzoziemca zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
2.8 Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zwraca się w terminie trzech dni od daty zamknięcia przetargu – warunkiem jest podanie konta, na które powinno być zwrócone wadium. Należność za nabycie nieruchomości płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.
2.9 Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
2.10 Koszty związane z zawarciem aktu notarialnego ponosi nabywca.
2.11 Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, z podaniem uzasadnionej przyczyny.
2.12 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym zamieszczone zostanie na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów i sołectwa na terenie, którego znajduje się nieruchomość będąca przedmiotem przetargu a także na stronie internetowej Urzędu Gminy Radziłów: radzilow.pl i bip.ug.radzilow. wrotapodlasia.pl/.
2.13 Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów- Referat Gospodarki Komunalnej (pok. 3a) w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:45 bądź pod numerem 86 273 71 19

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie: art. 38 i art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r., poz. 2213 )

WÓJT GMINY RADZIŁÓW

Krzysztof Milewski   

Skip to content