Obwieszczenie Wójta Gminy Radziłów o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 7 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.); informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziłów”.

Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 48 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.), Wójt Gminy Radziłów wystąpił z wnioskiem z dnia 6 listopada 2023 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku oraz Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziłów”, zwanego dalej „gminnym programem rewitalizacji”.

Pismem z dnia 14 listopada 2023 r. znak: NZ.0523.68.2023 Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku uznał, że w świetle obowiązujących przepisów, projekt gminnego programu rewitalizacji nie wymaga opinii organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Pismem z dnia 17 listopada 2023 r., znak: WPN.410.3.7.2023.MS2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku wyraził zgodę na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu gminnego programu rewitalizacji.

Dodatkowo należy nadmienić iż, w fazie wdrażania, każda z przewidzianych inwestycji będzie podlegać indywidualnej procedurze oddziaływania na środowisko, która odnosić się będzie do wpływu całości planowanej inwestycji na wszystkie komponenty środowiska, uwzględniając przy tym uwarunkowania wynikające z położenia Gminy Radziłów.

W związku z powyższym w świetle art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094, z późn. zm.) odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest zasadne.

Z wymienionymi uzgodnieniami i uzasadnieniem odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Radziłowie przy ulicy Plac 500-lecia 14, w Referacie Inwestycji (pok. 5) w godzinach pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku w godz.: 7:30 –15:45, na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Radziłowie (https://bip-ugradzilow.wrotapodlasia.pl/aktualnosci_1/tablica_ogloszen/) oraz na stronie internetowej Gminy (https://radzilow.pl/).

Informacja została również podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Radziłowie.

Wójt Gminy Radziłów

 Krzysztof Milewski

  • Załącznik ( 1 MB )
  • Stanowisko ( 211.09 KB ) Podlaski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Białymstoku
  • Stanowisko ( 233.31 KB ) Regionalny Dyrektor Ochrony środowiska w Białymstoku
Skip to content