Konsultacje społeczne dotyczące wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Radziłów,
powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących
projektu uchwały Rady Gminy w Radziłowie w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 6 oraz 7 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze. zm.), w związku z uchwałą Nr VI/49/2019 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Radziłów, Wójt Gminy Radziłów ogłasza konsultacje społeczne, których przedmiotem będzie projekt uchwały Rady Gminy w Radziłowie w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie uwag do wyżej wymienionego projektu uchwały.

Termin konsultacji: od 27.10.2023 r. do 30.11.2023 r. 

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

 1. formularz uwag w postaci papierowej lub elektronicznej
  Uwagi i opinie można składać:
  a) drogą elektroniczna na adres: inwestycje@gminaradzilow.pl
  b) drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów,
  c) osobiście w Urzędzie Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, w godzinach 7:30 – 15.45,
  d)osobiście w trakcie trwania spotkań konsultacyjnych.
 2. zbieranie uwag ustnych:
  a) przekazanych z wykorzystaniem numeru telefonu; Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu (86) 273 -71-15 od 09:00 do 12:00 w poniedziałki i środy oraz od 13:00 do 15:00 we czwartki,
  b) przekazanych osobiście w Urzędzie Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, w godzinach 9:00 – 12:00,
  c) osobiście w trakcie trwania spotkań konsultacyjnych.
 3. spotkań konsultacyjnych zaplanowanych w dniach:
  a) 09.11.2023 r. (czwartek) w godz. 17:30 – 18:00 w świetlicy wiejskiej w Słuczu,
  b) 09.11.2023 r. (czwartek) w godz. 19:0019:30 w sali Centrum Kultury w Radziłowie.

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://radzilow.pl/biuletyn-informacji-publicznej/,
 • na stronie internetowej na stronie internetowej gminy https://radzilow.pl/,
 • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Radziłowie,
 • na tablicach informacyjnych w sołectwach na terenie gminy
 • przez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 30.11.2023 r.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy w Radziłowie.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Gminy Radziłów, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

Skip to content