Konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziłów.

OBWIESZCZENIE

Wójt Gminy Radziłów,

powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziłów.

Na podstawie art. 6 i art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 ze. zm.), w związku z uchwałą nr LI/387/2023 z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziłów do roku 2030 oraz uchwałą Nr VI/49/2019 Rady Gminy Radziłów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Radziłów zawiadamiam, że

w dniach od 27 października 2023 r. do 30 listopada 2023 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziłów.

Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji (mieszkańców, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych z obszaru rewitalizacji) uwag, opinii, propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Radziłów

Konsultacje będą prowadzone w następujących formach:

 1. formularz uwag w postaci papierowej lub elektronicznej
  Uwagi i opinie można składać:
  a) drogą elektroniczna na adres: inwestycje@gminaradzilow.pl
  b) drogą korespondencyjną na adres: Urzędu Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów,
  c) osobiście w Urzędzie Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, w godzinach 7:30 – 15.45,
  d)osobiście w trakcie trwania spotkań konsultacyjnych.
 2. zbieranie uwag ustnych:
  a) przekazanych z wykorzystaniem numeru telefonu; Uwagi ustne można zgłosić pod numerem telefonu (86) 273 -71-15 od 09:00 do 12:00 w poniedziałki i środy oraz od 13:00 do 15:00 we czwartki,
  b) przekazanych osobiście w Urzędzie Gminy w Radziłowie, ul. Plac 500-lecia 14, 19-213 Radziłów, w godzinach 9:00 – 12:00,
  c) osobiście w trakcie trwania spotkań konsultacyjnych.
 3. spotkań konsultacyjnych zaplanowanych w dniach:
  a) 09.11.2023 r. (czwartek) w godz. 17:00 – 17:30 w świetlicy wiejskiej w Słuczu,
  b) 09.11.2023 r. (czwartek) w godz. 18:30 – 19:00 w sali Centrum Kultury w Radziłowie.

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 30.11.2023 r.

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://radzilow.pl/biuletyn-informacji-publicznej/
 • na stronie internetowej gminy https://radzilow.pl/,
 • na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy;
 • na tablicach informacyjnych w sołectwach na terenie gminy,
 • przez publikację w prasie w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 1914).

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona stronie internetowej Gminy Radziłów, na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na żądanie osób zainteresowanych, udostępnione w siedzibie Urzędu.

Skip to content