Ogłoszenia o wyłożeniu  do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP – Radziłów

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RADZIŁÓW

o wyłożeniu  do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ul Łomżyńskiej oraz terenu położonego przy drodze powiatowej nr 1812B

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r poz. 1094), wramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ul Łomżyńskiej oraz terenu położonego przy drodze powiatowej nr 1812B, do którego sporządzenia Rada Gminy Radziłów przystąpiła uchwałą nr VI/62/2019  Rady Gminy Radziłów z dnia 28 marca 2019 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów terenu położonego przy ul Łomżyńskiej oraz terenu położonego przy drodze powiatowej nr 1812B, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do publicznego wglądu w dniach od 22 września 2023 r. do 16 października 2023r. w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów, pokój nr 3A, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radziłów na stronie https://bip-ugradzilow.wrotapodlasia.pl/. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09 października 2023 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14 o godz. 10oo  

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz art. 39  ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku (…) można wnieść uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie zmiany planu i prognozie oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Radziłów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2023r w formie:

– pisemnej- na adres Urzędu Gminy Radziłów  ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów

– ustnej- do protokołu ( w pokoju nr 3A w siedzibie Urzędu) 

– drogą elektroniczną, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (na adres Urzędu Gminy w Radziłowie, 19-213 Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, lub e-mail: sekretariat@gminaradzilow.pl,  lub skrytka ePUAP: /ugradzilow/skrytka)

Wójt  Gminy Radziłów

 Krzysztof Milewski


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. Dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy w Radziłowie  jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.
 2. Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Radziłów, 19-213 Radziłów,
  ul. Plac 500-lecia 14.
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwagi bez rozpoznania.
 4. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503.1846),
 7. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę.
 8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w  Radziłowie:
  e-mail:arasimowicz@gmail.com
Skip to content