Ogłoszenia o wyłożeniu  do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP – Dusze-Dębówka

o wyłożeniu  do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru  funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów oraz części obszaru Dusze – Dębówka

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977), oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094), w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru  funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów oraz części obszaru Dusze – Dębówka, do którego sporządzenia Rada Gminy Radziłów przystąpiła uchwałą nr XXIV/186/2020  Rady Gminy Radziłów z dnia 19 listopada 2020r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru funkcjonalnego miejscowości gminnej Radziłów, oraz części obszaru Dusze – Dębówka, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

     Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dostępny będzie do publicznego wglądu w dniach od 22 września 2023 r. do 16 października 2023r. w siedzibie Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów, pokój nr 3A, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Radziłów na stronie https://bip-ugradzilow.wrotapodlasia.pl/ . Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09 października 2023 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14 o godz. 10oo  

    Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnianiu informacji o środowisku (…)można wnieść uwagi dotyczące ustaleń przyjętych w projekcie planu miejscowego i prognozie oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać do Wójta Gminy Radziłów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 października 2023r w formie:

– pisemnej- na adres Urzędu Gminy Radziłów  ul. Plac 500-lecia 14, 19 – 213 Radziłów

– ustnej- do protokołu ( w pokoju nr 3A w siedzibie Urzędu) 

– drogą elektroniczną, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (na adres Urzędu Gminy Radziłów, 19-213 Radziłów, ul. Plac 500-lecia 14, lub e-mail: sekretariat@gminaradzilow.pl,  lub skrytka ePUAP: /ugradzilow/skrytka)

Wójt  Gminy Radziłów

 Krzysztof Milewski


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

 1. Dane osobowe podawane są w celu składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy w Radziłowie  jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.
 2. Administratorem podanych danych osobowych jest Wójt Gminy Radziłów, 19-213 Radziłów,
  ul. Plac 500-lecia 14.
 3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem uwagi bez rozpoznania.
 4. Składający uwagę ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Składający uwagę ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r.
  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503.1846),
 7. Składający uwagę ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego uwagę.
 8. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w  Radziłowie:
  e-mail:arasimowicz@gmail.com
Skip to content