Sesja Rady Gminy Radziłów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 24 pkt 3 Statutu Gminy Radziłów, zawiadamiam, że w dniu 22 sierpnia 2023 r., o godz. 11 30 w Sali Centrum Kultury w Radziłowie odbędzie się Sesja Rady Gminy Radziłów. Sesja będzie miała charakter zwyczajny.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Policji w Grajewie.
 4. Informacja z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  w Grajewie.
 5. Przyjęcie protokołu z LIV Sesji Rady Gminy.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie między sesjami.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie gminy Radziłów na 2023 rok;
  2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Radziłów na lata 2023 – 2035;
  3. trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego;
  4. uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziłów;
  5. określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radziłów;
  6. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach znajdujących się na obszarze Gminy Radziłów.
 8. Sprawy różne i wolne wnioski.
 9. Zakończenie obrad LV sesji Rady Gminy.

O godz. 10 30  odbędzie się posiedzenie wspólnych Komisji Rady Gminy.

     Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Mroczkowski

Skip to content